All for Joomla All for Webmasters

Dokumentumok

Alapszabály

I.

Általános rendelkezések 

1.)  A Szövetség

Neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Természetbarát Szövetség          (továbbiakban: Szövetség)

Székhelye: 4400. Nyíregyháza, Mártírok tere 9. VIII. em.

Alapításának éve: 1998.

Az 1924. június 8-tól alakult valamennyi megyei természetjáró szervezeteket jogelődjének elismerti

Működési területe: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Közhasznúsági fokozata: KÖZHASZNÚ SZERVEZET.

Nyilvántartója a Sz-Sz-B. Megyei Bíróság.

Nyilvántartási száma: Pka.60.241/1998/6.

Bélyegzője:            körbélyegző, felirata:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Természetbarát Szövetség
A körbélyegzőben stilizált három szál alpesi rózsa, hegyvidék és két egymást fogó kéz ábra

2.) A Szövetség önálló jogi személy, a Magyar Természetbarát Szövetség és az Észak-alföldi Regionális Természetbarát Szövetség tagszervezete.

3.) Törvényességi felügyeletet gyakorló szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség

4.) A Szövetség működését elsődlegesen az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, a 2004. évi I. törvény a sportról és a jelen alapszabály alapján fejti ki.

5.) A Szövetség a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján sport, valamint természetvédelmi közhasznú tevékenységet folytat és nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részt vehessen közhasznú szolgáltatásaiból.


 
II.
 A Szövetség működésének elvi alapjai, célja és feladatai

1.)  A Szövetség működésének elvi alapjai 
a.) A Szövetség olyan társadalmi  szervezet, amely a szervezett természetjárás, természetvédelem, környezetvédelem elvi  alapjain, valamint civil érdekvédelmi feladatok/célok megvalósításáért önkéntesen szerveződik és ennek szellemében működik,
b.) magát a demokratikus civil társadalom alkotórészének tekinti,
c.) politikai pártoktól, szervezetektől és áramlatoktól független, azokat és azok jelöltjeit nem támogatja és azoktól támogatást nem fogad el,
d.) politikailag és ideológiailag semleges,
e.) országgyűlési képviselőjelöltet nem támogat és nem is állít
f.)  megyei és települési önkormányzati választáson jelöltet nem támogat és nem állít,
g.) nem nyereségelvű szervezet, minden bevételét a természetbarát mozgalom céljaira fordítja, mindenben tagszervezeteinek, a szervezett természetbarátoknak az érdekeit képviseli és szolgálja.
h.) a szövetség szolgáltatásait bárki igénybe veheti
i.)  a szövetség rendezvényeiről a lakosságot a médiákon keresztül értesíti
 
2.) A Szövetség célja:
a.) a természetjárás szervezett keretek közötti működtetése, népszerűsítése, érdekérvényesítése,
b.) az egészséges életmódra való nevelés és annak népszerűsítése,
c.) a természetvédelem, környezetvédelem, nevelés és oktatás.
d.) tagszervezetei működését segítő, a szabadidősport, a szervezett természetjárás, a természet- és környezetvédelem terén érdekvédelmi feladatok ellátása.
3.) A Szövetség feladata, hogy:
a.) felkeltse a szervezett természetjárás iránti figyelmet és igényt, növelje a természetjárásba bekapcsolódók számát, ösztönözzön a természetjárás rendszeres gyakorlására,
b.) támogassa a természetjáró szervezetek létrejöttét, segítse elő és hangolja össze azok tevékenységét,
c.) alakítsa ki a tagszervezeteinek nyújtandó kedvezmények rendszerét, szorgalmazza a tagszervezetei részére nyújtandó kedvezményeket az állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezeteknél, és ezekről tájékoztassa a tagszervezeteit
d.) segítse elő a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését a természetben,
e.) szakmailag támogassa, illetve kezdeményezze túrák és táborozások szervezését,
f.) szervezze és rendezze a természetjáró programokat (nyílt túrák, teljesítménytúrák, tájékozódási túraversenyek, városismereti versenyek, táborozások stb.),
g.) működjön közre a természetjárás során bajba jutottak mentésében,
h.) lássa el a túravezető és természetjáró versenybíró képzést, valamint a természetjárók egyéb szakképzéseit,
i.) szervezze és biztosítsa a természetjárás szakmai fejlesztését,
j.) gondozza és fejlessze a jelzett turistaút-hálózatot, a forrásokat, a kulcsosházakat és más természetjáró létesítményeket,
k.) propagálja és népszerűsítse a természetjárás céljait, lehetőségeit,
támogassa a természet- és környezetvédelem érdekeit szolgáló törekvéseket, terjessze és segítse az ökológiai gondolkodást, és vegyen részt a természet- és környezetvédelmi tevékenységekben,
l.) alakítsa ki hazai, ill. külföldi hasonló célokat kitűző civil szervezetekkel a tevékenységét elősegítő szakmai és társadalmi kapcsolatait,
 
4.) A Szövetség a természetjáró tevékenységet
 
gyalogos, kerékpáros, vízitúrázó, hegymászó, barlangász, sítúrázó, természetvédelem és egyéb módon fejti ki.

III.

A Szövetség tagsága

1.) A Szövetség tagja (tagszervezete) lehet
a.) a jelen alapszabályt elfogadó és a szövetségi célok megvalósításában tevékenyen résztvevő egyesület, szakosztály
b.) minden jogi személyiséggel rendelkező szervezet természetjárással foglalkozó csoportja, és amelyre az anyaszervezete okiratban átruházza a képviseleti jogot, 
c.) más, jogi személyiséggel nem rendelkező természetjáró csoport,
d.) oktatási, közművelődési intézményben működő természetbarát csoport.
 
2.) A Szövetség pártoló tagja lehet:
a.) minden természetes, nagykorú személy, aki vállalja a Szövetség erkölcsi és anyagi támogatását,
b.) minden olyan jogi személy, amely belépésekor együttműködési megállapodásban kötelezettséget vállal a Szövetség erkölcsi és anyagi támogatására.
 
3.) A Szövetség tiszteletbeli tagja
A szövetség közgyűlése az elnökség javaslatára tiszteletbeli tagjává választhatja azt a magánszemélyt, aki a Szövetség elveinek és céljainak megvalósulásáért több évtizeden át kimagasló eredménnyel dolgozott.
 
4.) A Szövetség tagja egyidejűleg más társadalmi szervezetnek is tagja lehet.
 
5.) A Szövetségbe való be- és kilépés önkéntes
a.) a belépés tényét írásos nyilatkozatban kell rögzíteni, amelyben elfogadja ezen alapszabályunkat. A felvételről az elnökség dönt.
b.) a belépés a szövetségi érvényesítési díj befizetésével válik hatályossá,
a Szövetség tagszervezeteiről nyilvántartást kell vezetni, (a tagszervezet neve, székhelye, képviselője és annak elérhetősége). A szövetség nyilvántartja pártoló tagjait, valamint tiszteletbeli tagjait.
 
6.) A tagság megszűnik:
- a szervezet megszűnésével,
- kilépéssel, melyet a szövetség elnökségéhez benyújtott írásbeli nyilatkozattal kell bejelenteni, 
- a szövetségi érvényesítési díj befizetésének egy éves elmulasztásával,
- kizárással, melyről a Szövetség elnöksége dönt határozattal (a kizárás oka lehet a
természetbarát értékrenddel nem összeegyeztethető vagy az Alapszabálynak
ellentmondó, ill. etikátlan, sportszerűtlen magatartás),
- a pártoló tagság kilépéssel, a tagdíj befizetésének egy éves elmulasztásával, vagy
elhalálozás miatti törléssel, ill. kizárással szűnik meg. A pártoló jogi személyek
tagsága a jogi személy megszűnésével, kilépéssel vagy a tagdíjfizetés egy éves
elmulasztásával szűnik meg,
- kizárás ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni, a határozat kézhezvételétől számított
15 napon belül.
A Szövetséghez befizetett tagdíjat, támogatást, adományt a tagság megszűntével nem lehet visszakövetelni.
 

6.) A tagok jogai és kötelezettségei
 
a.) A Szövetség tagjainak és tagszervezeti tagjainak jogai:
- a tagszervezet a Szövetség közgyűlésén küldöttei útján képviselteti magát, részt vesz a határozatok meghozatalában, az ajánlások kialakításában, a tisztségviselőinek megválasztásában,
- a tagszervezetek tagjai, akik a közügyek gyakorlásától nincsenek eltiltva, választhatók a Szövetség tisztségeire, szervezeteibe,
- véleményt nyilváníthat, javaslatot és indítványt tehet a Szövetséget illetőleg a természetjárást érintő bármely kérdésben,
- tagszervezeteinek az adott naptári évre érvényesített természetbarát igazolvánnyal rendelkező tagjai igénybe vehetik a szervezett természetjárók részére biztosított kedvezményeket.
 
b.) A Szövetség tagjainak és tagszervezeti tagjainak kötelezettségei:
- az Alapszabály és más belső szabályzatok betartása, és tagjaikkal annak betartása,
- a szövetségi céloknak megfelelő tevékenység végzése,
- a szövetségi célok elérésének, a Szövetség tevékenységének elősegítése, erkölcsi és egyéb támogatása,
- a Magyar Természetbarát Szövetség által megállapított összegű szövetségi érvényesítési díjnak – taglétszámuknak megfelelő - évenkénti befizetése.
 
c.) A pártoló tag
Nem választó és nem választható, a közgyűlés határozatainak meghozatalában nem vehet részt.
 
d.) A természetes személy pártoló tag jogai és kötelezettségei:
- véleményt nyilváníthat, javaslatot és indítványt tehet a Szövetség tevékenységét érintő bármely kérdésben, ill. részt vehet a Szövetség rendezvényein, szavazati joga nincs.
- kötelessége a Szövetség erkölcsi támogatása, a Szövetség tevékenységének elősegítése, a pártoló tagdíj befizetése.
 
e.) A jogi személyiségű pártoló tag jogai és kötelezettségei:
- a belépéskor megkötött megállapodás szerint – képviselője útján – közreműködhet ill. véleményt nyilváníthat, javaslatot és indítványt tehet a Szövetség tevékenységét  érintő bármely kérdésben,
-kötelessége a szövetség erkölcsi támogatása, a Szövetség tevékenységének a megkötött megállapodásban meghatározott összegű évi tagsági díj és egyéb támogatás befizetése.
 f.) A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei
- személyre szóló igazolványa alapján megilletik a szervezett természetbarátok jogai és kedvezményei, véleményt nyilváníthat, javaslatot és indítványt tehet a Szövetség, a természetjárást érintő bármely kérdésben, tanácskozási joggal, részt vehet a Szövetség közgyűlésén,
- Kötelessége erkölcsileg támogatni a Szövetséget és elősegíteni annak tevékenységét.

IV.

A szövetség szervezete

- A Szövetség szervezete demokratikusan épül fel és működik.
- Testületeit és tisztségviselőit a tagszervezetek küldöttei választják.
- Küldött csak a Szövetség valamely tagszervezete által delegált, a Magyar Természetbarát Szövetség érvényes igazolványával rendelkező személy lehet. A közgyűlés bármely küldöttét az őt delegáló tagszervezet visszahívhatja.
 
1. A közgyűlés
a.) a közgyűlés a Szövetség legfelsőbb szerve,
b.) a közgyűlést a tagszervezetek küldöttei, alkotják,
c.) a tagszervezetek az előző évi minden megkezdett 50 fő taglétszám után egy-egy küldöttet delegálhatnak, minden küldött 1 szavazattal rendelkezik,
d.) A küldöttgyűlés évében alakult csoport (egyesület, szakosztály, stb.) érvényesítési létszáma után a „c” pontban meghatározott számú küldöttet delegálhat.
e.) a közgyűlést évenként össze kell hívni és 30 nappal a közgyűlés időpontja előtt postázni a napirendi pontoknak megfelelő anyagokat a küldő szervezet (küldöttek) részére, 
 
Időpontját és helyszínét és a megyei sajtóban közzé kell tenni, a közgyűlés összehívása az elnökség határozatainak megfelelően, javaslatainak figyelembe vételével az elnök hatásköre, A közgyűlés az elfogadott napirendi pontok tárgyalása során határozatképes az ott megjelent küldöttek számától függetlenül mindaddig, amíg a delegált küldöttek több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést egy órán belül össze lehet hívni. Az újból összehívott közgyűlés - az eredeti napirendi pontok tekintetében - a megjelent küldöttek számától függetlenül határozatképes.
 
h.) a közgyűlés általában nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza meg határozatait. Szavazategyenlőség esetén az elnök, annak távolléte esetén a levezető elnök szava dönt.
A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot, ha a szavazásra jogosultak többsége - bármely küldött kezdeményezése alapján – nyílt szavazással ezt kéri,
            
i.) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az Alapszabály jóváhagyása és módosítása,
- a Szövetség éves beszámolójának és tervezett költségvetésének elfogadása,
- Szövetség elnökének, főtitkárának, az elnökség tagjainak, póttagjainak, az Ellenőrző Bizottság elnökének, tagjainak, póttagjainak megválasztása,
- az MTSZ  és az Észak-alföldi Regionális Természetbarát Szövetség küldöttek megválasztása az elnökség mandátuma lejárta végéig.
- az elnökség beszámoltatása, az elnökség, valamint bármely elnökségi tag visszahívása,
- a Szövetség részére ingatlan vagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, gazdasági – vállalkozási tevékenység elhatározása, valamint minden olyan határozat meghozatala, melyek alapján a Szövetség számára jelentős vagyonterhek, vagy kötelezettségek keletkeznek,
- az elnökség alá rendelt, a szövetség adminisztratív feladatainak ellátását végző alkalmazott foglalkoztatásának kérdése,
- az elnökség határozatai ellen a közgyűléshez beterjesztett fellebbezések elbírálása,
- az Ellenőrző Bizottság beszámoltatása,
- a Szövetség, feloszlásának, vagy más szervezettel történő egyesülésének kimondása,
- feloszlás, megszűnés, vagy egyesülés esetére rendelkezés a Szövetség vagyonának hovafordításáról,
- a közhasznúsági jelentés elfogadása,
- elismerő címek, kitüntetések alapítása.

j.) A Szövetség megalakulásának, feloszlásának, vagy más szervezettel történő egyesülésének kimondásához, illetve az Alapszabály elfogadásához és módosításához kétharmados szótöbbség szükséges a közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és az elnök ír alá, és a közgyűlés által megválasztott két személy hitelesít, melyből a közgyűlés döntésének tartalma, időpontja, hatálya szavazás módja megállapítható,
k.) a közgyűlés Tiszteletbeli Elnököt választhat, Tiszteletbeli Tag címet adományozhat,
l.) a közgyűlés dönt minden olyan kérdésben is, amelyet valamely küldött legalább 30 nappal a közgyűlés összehívása előtt az elnökségen keresztül a közgyűlés elé terjeszt,
m.) a közgyűlés nyilvános, azon megfigyelőként bárki részt vehet.
n.) a közgyűlés döntéseiről a jelen nem lévők a szövetség irodájában tájékozódhatnak, arról másolatot készíthetnek
o.) a közgyűléssel kapcsolatos iratokba az elnök jelenlétében bárki betekinthet.
 
2.) Rendkívüli közgyűlés

a.) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha azt a tagszervezetek egyharmada ill. az elnökség az ok- és cél megjelölésével kezdeményezi, az Ellenőrző Bizottság indítványozza, vagy a bíróság elrendeli,

b.) a rendkívüli közgyűlésre küldöttjét szervezete delegálja.

c.) Az összehívás rendjét, helyét, időpontját és napirendjét az elnökség határozza meg,

d.) egyebekben a rendkívüli közgyűlésre a soros közgyűlés előírásai vonatkoznak.

 

A közgyűlés határozathozatala

(1)   Feloszlással, egyesüléssel és az ezzel együtt járó vagyon-megosztással/hovafordítással kapcsolatos döntések esetében kétharmados többség szükséges.
(2)   A jelöltek a jelölő bizottság tevékenységének eredményeként kerülnek fel a szavazólistára. 
(3)   A közgyűlés helyszínén csak olyan jelölt kerülhet fel a listára, akit a küldöttek legalább harmada nyílt szavazás során támogat.
(4)   A szavazás megkezdése előtt a jelölteknek, jelölőjüknek szót kell adni álláspontjuk tömör kifejtésére.
(5)   Megválasztottnak(újraválasztottnak) kell tekinteni azt, aki a leadott érvényes szavazatok több mint 50 %-t megszerezte. Ha több jelölt esetén az első fordulóban a jelölt nem kapott elegendő szavazatot, újabb választási fordulót kell tartani.
(6)   A második fordulóban azok a jelöltek vesznek részt, akik az első fordulóban az érvényes szavazatok egyötödét megszerezték. A második fordulóban a legtöbb szavazatot kapott jelölt tekintendő megválasztottnak.
 

3.) Az ELNÖKSÉG
 
a.) az elnökség 

  • a szövetség működését 7 tagú elnökség irányítja, melynek tagjait a közgyűlés választja meg 5 év időtartamra,
  • az adminisztratív munkát végzők személyének kiválasztása, munkaköri leírása elkészítése.

- az elnökség köteles az éves beszámolók elkészítésével egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni

a közhasznúsági jelentés tartalmazza:

- a számviteli beszámolót

- a költségvetési támogatás felhasználását

- a vagyon felhasználására vonatkozó kimutatást

- a cél szerinti juttatások kimutatását

-     a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
      önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
      önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól, és mindezek
      szerveitől kapott támogatás mértékét,

-     a Szövetség vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
      valamint a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.
      A közhasznúság jelentés nyilvános, abba bárki betekinthet, és abból saját költségére
      másolatot kérhet.

 
b.) az elnökség feladata és hatásköre:

- biztosítja a Szövetség működését,

- végrehajtja a közgyűlés határozatait, szervezi és ellenőrzi a Szövetség tevékenységét, céljainak megvalósítását, összeállítja és jóváhagyja a Szövetség éves munkatervét, eseménynaptárt, éves költségvetését,

- az adminisztratív munkát végzők foglalkoztatása,

- jóváhagyja az előző évi gazdálkodásról szóló jelentést, a gazdálkodás előző évi adatait nyilvánosságra hozza,

- beszámolót készít a két közgyűlés közötti időszak munkájáról,

- gondoskodik a közgyűlés összehívásáról, a küldöttek részére a napirendi pontoknak megfelelő anyagokat 30 nappal a közgyűlés időpontja előtt eljuttatja, előkészíti üléseit,

- az elnök irányításával kapcsolatot tart a társadalmi, állami, önkormányzati és gazdasági szervezetekkel, valamint más intézményekkel, megállapodásokat köt ezen szervezetekkel és gondoskodik ezek végrehajtásáról,

- lemondott vagy egyéb okból tisztségétől megvált elnökségi tagok és tisztségviselők helyére behívja a közgyűlés által megválasztott póttagokat.

- bizottságokat hoz létre és megbízza azok vezetőit, beszámoltatja őket tevékenységükről, illetve bizottságokat szüntet meg,

- dönt a pártoló tagok felvételéről, kizárásukról vagy tagságuk megszüntetéséről,

- céljai érdekében kialakítja, illetve fenntartja a Szövetség hazai és nemzetközi kapcsolatait,

- a Szövetség céljait érvényesítő érdekvédelmi feladatokat lát el. Az állami és más társadalmi szervezetekkel történő együttműködése során a számára meghatározott egyetértési és véleményezési jogot gyakorolja,

- dönt a közgyűlés által alapított elismerések adományozásáról,

- döntései és határozatai a Szövetség tagjai részére nyilvánosak.

 
c.) Az elnökség tagjai:

- az elnökség létszáma 7 fő (+ 2 fő póttag)

- az elnökségnek csak olyan nagykorú magyar állampolgár lehet a tagja, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától és nem áll büntető ítélet hatálya alatt,

- az elnökség tagjai feladataikat önkéntes munkával látják el,

- az elnökség tagjai: elnök, főtitkár, elnökségi tagok, akik, illetve közvetlen hozzátartozóik az Ellenőrző Bizottságban tisztséget nem tölthetnek be.

- Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

- Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezetek által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 
d.) Az elnökségi tagok jogai és kötelességei:

- az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel,

- a közgyűlés határozatainak végrehajtása,

- megbízás alapján a Szövetség képviselete,

- jogosultak és kötelesek a Szövetség tevékenységét figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket az elnökség elé terjeszteni.

 
e.) Az elnökség működése:

- az elnökség maga állapítja meg munkatervét,

- az elnökség szükség szerint, de legalább évente négyszer ülésezik,

- az elnökségi ülést az elnök hívja össze, az elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti az elnökségi tagok legalább 1/3-a is.

- az elnökség határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint fele megjelenik,

- a határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést 7 napon belül ismét össze kell hívni,

- az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza,

- szavazategyenlőség esetén az elnök, annak távollétében a levezető elnök szava dönt,

- az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelesség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen előnyben részesül, ill. a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt,

- az elnökségi ülésekről emlékeztető készül.

- az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről (napirendről) – az előterjesztések megküldésével – legalább egy héttel az ülés időpontját megelőzően értesíteni kell az Elnökség tagjait, illetve a meghívottakat. Sürgős esetben rövidebb határidő is megállapítható.

- Az Elnökség a tagokat közvetlenül érintő határozatairól a tagokat 30 napon belül írásban tájékoztatni kell.

- Tagszervezetei tagjai a szövetség irodájában betekinthetnek a határozatokba, arról másolatot készíthetnek.

f.) Az elnökség létszáma

Ha az Elnökség létszáma eredeti létszámának felére csökken, vagy, ha az Ellenőrző Bizottság létszáma 1 főre csökken, akkor a szövetség elnökségének rendkívüli közgyűlést kell összehívnia.

 
g.) A tisztségviselők megbízatás megszűnik:

- a mandátum lejártával

- visszahívással

- lemondással

- elhalálozással.

 
h.) A tisztségviselők visszahívása

A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők visszahívását a tagok 1/3-a írásban indítványozhatja. Az indítványt az elnökhöz kell benyújtani, aki a rendkívüli közgyűlésre vonatkozó szabályok szerint köteles közgyűlést összehívni, amely dönt a visszahívásról.

 
i.)   A Szövetség elnöke:

- irányítja a Szövetség tevékenységét, gazdálkodását, aláírási jogot önállóan gyakorol,

- képviseli a Szövetséget az állami, önkormányzati szervek, társadalmi és más szervezetek előtt,

- elnököl a közgyűlésen és az elnökségi üléseken,

- tevékenységéért a közgyűlésnek felelős,

- szervezi és végzi az éves tagsági érvényesítéssel kapcsolatos munkát,

- irányítja az adminisztratív és ügyviteli teendők ellátását,

- előkészíti az elnökségi üléseket.

 
j.) A Szövetség Főtitkára:

- az elnök távollétében, vagy annak akadályoztatása esetén, teljes jogkörrel és felelősséggel ellátja az elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat, képviseli a Szövetséget,

- összehangolja a Szövetség tevékenységét,

- az elnök akadályoztatása esetén aláírási jogot gyakorol,

- irányítja a szakmai munkát.

 
4.) Az Ellenőrző Bizottság

a.) a közgyűlés a Szövetség működésének, gazdálkodásának és vagyon kezelésének ellenőrzésére 3 tagú és 1 póttagú Ellenőrző Bizottságot választ,

b.) nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke, vagy tagja az a személy aki a vezetősze elnöke, vagy tagja, a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképpen nem rendelkezik,

- a közhasznú szervezet célszerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás, illetve a fenti pontokban meghatározott személyek hozzátartozója,

c.) feladatukat társadalmi munkában látják el,

d.) tagjai büntető ítélet hatálya alatt nem állhatnak,

e.) az Ellenőrző Bizottság éves ellenőrzési terv alapján végzi tevékenységét, amelyről a Szövetség elnökségét tájékoztatja. Az Ellenőrző Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja.


f.) Az Ellenőrző Bizottság feladata:
- a Szövetség gazdálkodás törvényességének ellenőrzése, a pénzügyi és gazdasági tevékenység rendszeres vizsgálata és szakmai segítése,

- véleményezi a hatályos jogszabályok alapján a Szövetség éves beszámolóit

- az Ellenőrző Bizottság észrevételeiről, tapasztalatairól, javaslatairól rendszeresen tájékoztatja az elnökséget,

- az Ellenőrző Bizottság tevékenységéért a közgyűlésnek felelős, annak köteles beszámolni.

g.) Az Ellenőrző Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.

h.) az Ellenőrző Bizottság tagja a Szövetség vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

i.) Az Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- a Szövetség működése során, olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy - következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszik szükségessé.

- A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
Az elnökséget, ill. a közgyűlést az Ellenőrző Bizottság indítványára – annakmegtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben – legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 
5.) Albizottságok

· Az Elnökség tartalmi munkája fejlesztése érdekében, egyes szakfeladatok ellátására állandó, vagy ideiglenes albizottságokat hozhat létre. Az albizottságok tagjait az Elnökség legfeljebb mandátumának időtartamára kéri fel.

· Az albizottságok véleményezési, javaslattételi, illetőleg szervezési joggal rendelkeznek mindazon ügyekben, amelyekre rendelték őket.

· Az albizottságok munkájukról kötelesek beszámolni az elnökségnek Az elnökség az albizottságok részére jogokat ruházhat át.

· Az albizottságok üléseit az albizottság elnöke vezeti. Az albizottság üléseire meg kell hívni a Szövetség elnökét és főtitkárát.

A Szövetség vagy a Szövetség közhasznú szervezeti jogállásának megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.


V. 
a szövetség gazdálkodása, vagyona
 1.) A Szövetség gazdálkodása 

a.) A Szövetség az elnökség által jóváhagyott éves költségvetés alapján gazdálkodik.

b.) A Szövetség vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

c.) A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.

d.) A Szövetség váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitelfedezetéül, illetve hiteltörlesztésre nem használhatja fel.

e.) A Szövetség a cél szerinti tevékenységből, illetve vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

 
2.) A Szövetség bevételei:
 - tagdíj, a tagszervezetek által befizetett MTSZ tagsági érvényesítési díj megyében maradó összege,

- állami, önkormányzati, alapítványi és egyéb támogatások,

- rendezvények bevételei,

- pályázatokon nyert pénzösszegek,

- szolgáltatási tevékenység ellenértéke,

- a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,

- szponzorálás,

- egyéb bevételek.

 
3.) A Szövetség költségei

- A közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások - kiadások).

- Az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások - kiadások).

- A közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások - kiadások), melyeket bevételarányosan kell megosztani.

 
4.) A Szövetség vagyona lehet:

- készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg),

- követelés,

- ingó- és ingatlan vagyon,

- értékpapír,

- tőkerészesedés.

 
5.) A Szövetség bevételével önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.6.) A Szövetség tagszervezetei a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
 
7.) A Szövetség a gazdasági események rögzítését önállóan végzi, vagy végezteti.
8.) A Szövetség a tagszervezetek adósságaiért nem felel

9.) A Szövetség feloszlása vagy más szervezettel történő egyesülése esetén a határozatot kimondó közgyűlés rendelkezik a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon hovafordításáról. Ilyen döntés hiányában a vagyont a továbbra is működő tagszervezetek között – ezek egyéni tagjai létszámának arányában – kell felosztani.

10.) A Szövetség céljai megvalósítására létesítményeket, vállalkozásokat, intézményeket hozhat létre és tarthat fenn, továbbá ilyen célból részt vehet más társadalmi szervezetek, illetőleg gazdasági társaságok létrehozásában, működésében.


 
VI. 
záró rendelkezések 

A Szövetség tagjai kötelezik magukat arra, hogy a Szövetséggel kapcsolatos vitás ügyeikkel mindaddig nem fordulnak bírósághoz, amíg a Szövetség elnöksége a vitás ügy megoldását nem kísérelte meg. Ezeket az ügyeket az elnökség 30 napon belül köteles megvizsgálni, és arról az érdekelt feleket határozatban értesíteni.

Az elnökség határozata ellen a közgyűlésnél lehet fellebbezni.

A közgyűlés által hozott határozat ellen 30 napon belül a bírósághoz lehet jogorvoslattal fordulni.

Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú szervezetekről és a sportról szóló törvény rendelkezései az irányadók.

Az 1998. szeptember 26-án alkotott alapszabály módosítását a Szövetség 2005. április 21. napján megtartott közgyűlése elfogadta.

Haraszti Béla 
      elnök